THÔNG BÁO (V/v chốt ds cổ đông để tham dự họp ĐHCĐ BMSC thường niên năm 2012)

CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:27/2012-BMSC/HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------***-----------

Tp.HCM, Ngày 02  tháng 03 năm 2012

THÔNG BÁO

(Về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012)

 

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh xin thông báo tới các Quý vị cổ đông về việc chốt danh sách tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

- Tên cổ phiếu            :Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

- Loại cổ phiếu           :Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá                  :10.000 đồng/cổ phiếu

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16 giờ 00, ngày 12/03/2012

- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

- Thời gian tiến hành họp dự kiến: Bắt đầu từ 08 giờ 00phút đến 11 giờ 40 phút ngày 11 tháng 04 năm 2012.

- Địa điểm họp dự kiến: Trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, 26 Tôn Thất Đạm, quận I, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách. Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh).

Thời gian họp cụ thể và những thông tin khác liên quan đến việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ được thông báo sau tới các Quý vị cổ đông.

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh sẽ không giải quyết cũng như không chịu trách nhiệm về các chuyển nhượng diễn ra sau 16 giờ 00, ngày 12/03/2012.

Để đảm bảo giấy mời, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được gửi tới tất cả các cổ đông, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh kính đề nghị các Quý vị cổ đông có thay đổi hoặc chưa cung cấp thông tin về địa chỉ và số CMND/Hộ chiếu liên hệ với Công ty trước ngày 12/04/2012 để thực hiện việc cập nhật thông tin mới.

 

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thế Năng

Vui lòng xem chi tiết file đính kèm

Tổng điểm nội dung là: 6 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây